WORK SERVICE S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki. (2021-02-26 20:14)

Spis załączników:20210226_201420_0530742650_Zalacznik_nr_1_do_RB_13_2021_-_tekst_jednolity_Statutu.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021Data sporządzenia:2021-02-26Skrócona nazwa emitentaWORK SERVICE S.A.TematRejestracja zmiany Statutu Spółki.Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Zarząd Spółki Work Service S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 26 lutego 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, zmiany statutu Spółki („Statut”).

Powyższa zmiana Statutu, przyjęta uchwałą nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.10.2020 r., polega na:

1) zmianie § 10 ust. 1 punkt e) statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„e) pow

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/work-service-sa-rejestracja-zmiany-statutu-spolki-2021-02-26-2014

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy