AB S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 (2021-02-25 15:55)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-02-25Skrócona nazwa emitentaAB S.A.TematZmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego zawierającego śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. (wyniki jednostkowe i skonsolidowane) za I półrocze (1 lipca 2020 – 31 grudnia 2020) roku obrotowego 2020/2021, którego termin przekazania do pub

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/ab-sa-zmiana-terminu-przekazania-raportu-okresowego-za-i-polrocze-roku-obrotowego-20202021-2021-02-25-1555

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy