Nowe regulacje prawne ułatwiające crowdfunding w Unii Europejskiej

W dniu 8 lipca 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła regulację w zakresie crowdfundingu, na którą składa się Rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej jako: Rozporządzenie) oraz nowelizacja dyrektywy MiFID II, która zakłada wyłączenie stosowania przepisów MiFID II do platform crowdfundingowych działających zgodnie z Rozporządzeniem.

Powyższe regulacje zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski w dniu 5 października 2020 r., opublikowano je natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 października 2020 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2020 r., jednakże zgodnie z art. 51 Rozporządzenia będzie miało zastosowanie od dnia 10 listopada 2021 r. 

Co kryje się pod pojęciem crowdfunding?

Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) oznacza alternatywną formę finansowania różnego typu przedsięwzięć czy projektów, start-upów, a także małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez inwestowanie środków finansowych czy udzielanie pożyczek przez podmioty zainteresowane danym przedsięwzięciem. 

Jak wyglądała sytuacja prawna crowdfundingu przed przyjęciem Rozporządzenia?

W większości krajów crowdfunding nie jest prawnie uregulowany, a jeśli istnieją krajowe regulacje w tym przedmiocie, to są niejednolite. Brak jednolitych regulacji wprowadza niepewność obrotu oraz zniechęca dostawców usług crowdfundingowych do oferowania usług transgranicznie.

Powyższą tendencję potwierdza sprawozdanie Komisji z 2015 r., w którym stwierdzono, że w 2013 i 2014 r. projekty crowdfundingowe były realizowane w każdym państwie członkowskim (EU28), a 206.908 projektów zebrało łącznie 2,3 mld EUR, natomiast projekty transgraniczne stanowiły tylko 8,5% zebranej kwoty w 2013 r. i odpowiednio 7,3% w 2014 r.

Główne założenia Rozporządzenia 

Rozporządzenie obejmuje swoim zakresem działalność w obszarze crowdfundingu inwestycyjnego oraz dłużnego. 

Główną zmianą, jaką wprowadza Rozporządzenie, jest limit wartości ofert finansowania społecznościowego przedstawianych przez właściciela projektu ustalony na poziomie 5.000.000 EUR w okresie 12 miesięcy. Istotne jest również wyłączenie ofert spod obowiązku sporządzania prospektów emisyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Wprowadzono również ,,jednolitą europejską licencję crowdfundingową”, która wymaga posiadania minimum 25.000 EUR kapitału oraz spełnienia szeregu regulacji wewnętrznych. Licencja będzie mogła być paszportyzowana na terytorium Unii Europejskiej.

W Rozporządzeniu przewidziano, iż świadczenie usług finansowania społecznościowego będzie możliwe po uzyskaniu zezwolenia uprawniającego do świadczenia usług na poziomie transgranicznym. Możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia obwarowana jest koniecznością posiadania na terytorium UE stałej siedziby. Za wydanie zezwoleń odpowiadać będą właściwe organy państwa członkowskiego, w którym podmiot świadczący usługi finansowania społecznościowego ma siedzibę. Centralny rejestr dostawców usług prowadzony będzie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Rejestr ten jest publicznie dostępny na stronie internetowej ESMA i jest regularnie aktualizowany.

Rozporządzenie wprowadza jednolite zasady prowadzenia działalności w sektorze finansowania społecznościowego. Na dostawców usług finansowania społecznościowego nałożono obowiązek przekazania potencjalnym inwestorom wszelkich niezbędnych danych umożliwiających podjęcie świadomej decyzji o inwestycji w formie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. Co prawda arkusze kluczowych informacji inwestycyjnych powinny być sporządzane przez właścicieli projektów, ponieważ jednak to dostawcy usług finansowania społecznościowego są odpowiedzialni za przekazanie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych potencjalnym inwestorom, to właśnie oni są również odpowiedzialni za jego jasność, poprawność i kompletność zawartych w nich danych celem ochrony inwestorów dopiero rozpoczynających przygodę z crowdfundingiem. W Rozporządzeniu wprowadzono rozróżnienie pomiędzy inwestorami doświadczonymi a niedoświadczonymi. Poziom środków ochrony zależeć będzie od stopnia zaawansowania inwestora. W przypadku inwestora niedoświadczonego przewidziano limity inwestycyjne czy obowiązek przekazania dodatkowych informacji przez dostawcę usług finansowania społecznościowego.

Na dostawców usług finansowania społecznościowego nałożono obowiązek opracowywania raportów w przedmiocie ciągłości działania, uwzględniających ryzyka związane z upadłością dostawcy usług. Znalazły się tam również szczególne wymogi ostrożnościowe w zakresie korzystania z outsourcingu czy przechowywania aktywów i usług płatniczych.

Wprowadzono także tzw. Tablicę Ogłoszeń, w ramach której możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń w przedmiocie zamiaru nabycia albo zbycia pożyczek, zbywalnych papierów wartościowych lub innych instrumentów, które były pierwotnie oferowane na platformach finansowania społecznościowego.

Przyjęte Rozporządzenie przewiduje okres przejściowy dla podmiotów, które dotychczas prowadziły platformy crowdfundingowe. Podmioty takie uzyskały okres 24 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji oraz zdobycie odpowiedniej licencji przez podmioty działające obecnie bez zezwolenia. 

Podsumowanie

Nowe regulacje prowadzą nie tylko do ujednolicenia procedury świadczenia usług finansowania społecznościowego, ale również wprowadzają nowe instrumenty służące ochronie interesów inwestorów. Zwiększenie limitu ofert do 5.000.000 EUR przyczyni się do wzrostu popularności korzystania z usług finansowania społecznościowego zarówno w Polsce, jak i na terytorium całej Unii Europejskiej.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy